Podmienky služby Promobay

PREČÍTAJTE SI TIETO PODMIENKY PREVÁDZKY, KTORÉ OBSAHUJÚ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA VAŠICH PRÁVNYCH PRÁV, NÁROKOV A POVINNOSTÍ. TOTO ZAHŔŇA RÔZNE OBMEDZENIA A VYLÚČENIA, KLAUZULA, KTORÁ SA VZŤAHUJE NA JURISDIKCIU A SPORY, AKO AJ POVINNOSTI SÚLADU S UPLATNITEĽNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI A REGULACIAMI.

Tieto podmienky sú platné a účinné od 1. augusta 2017.

 

Kľúčové výrazy

Vitajte na platforme Promobay - platforme online marketingového maklérstva, ktorá speňažuje zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach.

V časti „Promobay“, „my“, „nás“ a „náš“ sa dokument týka spoločnosti Promobay Sro so sídlom Staré Grunty 18, 831 04 Bratislava, BID: 50 188 500, zapísanej v obchodnom registri. register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 109674 / B.

Promobay poskytuje online platformu pre promotérov, ktorí majú aktívne účty sociálnych médií, s výpisom svojich účtov a ponúka promočné alebo marketingové služby a zdieľanie obsahu prostredníctvom týchto účtov a spája ich s potenciálnym kupujúcimi, ktorí si chcú tieto služby kúpiť.

Promotéri môžu tieto služby sprístupniť na našej webovej stránke www.Promobay.com a na akýchkoľvek iných webových stránkach, prostredníctvom ktorých poskytujeme služby z času na čas, ako aj v aplikáciách pre mobilné zariadenia, tablety a ďalšie zariadenia a rozhrania aplikačných programov (súhrnne "Plošina"). Platforma obsahuje výpisy, špecifikácie služieb, členské účty, obsah členov a obsah Promobay.

Tieto výrazy budú mať nasledujúci význam:

„Kupujúci“ znamená Člen, ktorý požaduje (stlačením tlačidla „Objednať“) Služby v rámci Výpisu prostredníctvom Platformy od Promotéra alebo člena, ktorého žiadosť o Služby bola Promotérom prijatá alebo člena, ktorý dokončil proces nákupu a Služby od Promotéra.

„Ukončenie“ znamená okamih, keď boli poskytnuté Služby v súlade so Špecifikáciou služieb v plnom rozsahu a bez porúch (na základe vlastného uváženia platformy Promobay).

 

„Obsah“ znamená text, grafiku, obrázky, hudbu, zvuk, video, informácie alebo iné materiály (okrem platformy).

„Neúspech“ znamená zlyhanie Poskytovateľa pri poskytovaní Služieb, ako je dohodnuté v Špecifikácii služieb, čiastočne alebo vôbec, alebo akákoľvek iná chyba v poskytovaní Služieb.

„Výpis“ znamená ponuku na poskytovanie Služieb, ktorá je uvádzaná Promotérom tak, ako je dostupná na zakúpenie prostredníctvom Platformy a pozostáva z jedného overeného účtu Promotér na sociálnych sieťach (Instagram, Facebook a ďalšie) a Výpisovej ceny.

„Výpisová cena“ znamená čistú cenu služieb uvedených vo výpise tak, ako je viditeľná na platforme. Ak sa na citovanú cenu vzťahuje DPH alebo podobná daň (ako je určené našou platformou), citovaná cena bude zahŕňať aj sumu DPH.

„Člen“ znamená osobu, ktorá dokončí proces registrácie účtu Promobay vrátane, ale nielen, promotérov a kupujúcich.

„Členský účet“ znamená účet vytvorený jedným členom v našej platforme.

 

„Obsah člena“ znamená všetok obsah, ktorý člen zverejňuje, odovzdáva, uverejňuje, odosiela, prenáša alebo zahrňuje do svojho výpisu, profilu člena alebo špecifikácií služieb, ktoré sa sprístupnia prostredníctvom platformy.

„Spracovateľský poplatok“ znamená poplatok za používanie platformy, účtovaný Promobay Promotérovi po vyplatení jeho/jej príjmu.

„Obsah Promobay“ znamená všetok obsah, ktorý spoločnosť Promobay sprístupňuje prostredníctvom platformy alebo s ňou súvisiacich promočných kampaní a oficiálnych kanálov sociálnych médií vrátane akéhokoľvek obsahu licencovaného treťou stranou, okrem obsahu členov.

„Promotér“ je člen, ktorý na platforme uviedol výpis.

„Poplatok promotérom“ znamená poplatok, ktorý promotér platí za používanie našej platformy, keď predáva služby prostredníctvom našej platformy ako promotér.

„Služby“ znamenajú súhrnne akékoľvek promočné alebo marketingové služby zahrnuté v jednom príspevku, ktoré má Promotér vykonať na jeho / jej sociálnom mediálnom účte, vrátane akéhokoľvek Obsahu zdieľaného v tomto jednom príspevku, ktorý Promotér ponúka členom prostredníctvom ich Výpisov na Platforme. Služby zahŕňajú špecifikácie služieb a skutočné poskytovanie služieb.

 

„Obdobie poskytovania služieb“ znamená časové obdobie špecifikované Kupujúcim v čase objednania Služieb prostredníctvom Výpisu, v rámci ktorého je Promotér povinný poskytovať Služby podľa Špecifikácií služieb, ako je uvedené na Platforme.

„Cena služieb“ znamená buď: (i) citovanú cenu alebo (ii) inú netto cenu za služby dohodnuté v špecifikáciách služieb, ako je uvedené na platforme.

„Obdobie žiadosti o služby“ znamená časové obdobie začínajúce od času, keď Kupujúci požaduje nákup Služby prostredníctvom Výpisu (ako je určené Platformou), v rámci ktorého sa Usporiadateľ môže rozhodnúť, či túto žiadosť o nákup služieb potvrdí alebo odmietne, ako je uvedené na platforme.

„Špecifikácie služieb“ znamenajú všetky podrobnosti a špecifikácie Služieb (vrátane Obsahu člena, dohodnutého obdobia poskytovania služieb a Ceny služieb), ktoré má Promotér poskytnúť Kupujúcemu, potvrdené Promotérom aj Kupujúcim prostredníctvom platformy.

Podmienky služby

Návštevou a používaním platformy alebo akýmkoľvek prístupom k akejkoľvek jej časti potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli týmto podmienkam a súhlasíte s ich dodržiavaním. Ste zákonne viazaní zmluvnými podmienkami uvedenými v týchto zmluvných podmienkach (ďalej len „zmluvné podmienky“), bez ohľadu na to, či práve navštevujete platformu alebo ju používate ako člena. Tieto podmienky predstavujú záväznú právnu dohodu medzi vami a spoločnosťou Promobay a riadia akýkoľvek prístup k platforme a jej používaniu a akémukoľvek obsahu Promobay alebo členskému obsahu.

Prečítajte si tiež pozorne naše Zásady ochrany osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto podmienok.

Niektoré oblasti platformy alebo služieb môžu vyžadovať prijatie a dodržiavanie ďalších zmluvných podmienok. Ak dôjde ku konfliktu medzi týmito zmluvnými podmienkami ktoré su zverejnené pre konkrétnu oblasť platformy alebo služieb, tieto osobitné zmluvné podmienky budú mať prednosť na vaše použitie alebo prístup k tejto oblasti platformy alebo služieb.

Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, tak nemáte právo na prístup k platforme a / alebo jej službám, ich využívanie a musíte ich okamžite prestať používať alebo k nim pristupovať. Promobay vám môže podľa vlastného uváženia zabrániť v takomto prípade používať alebo pristupovať k platforme. Ak nie ste spokojní s ktoroukoľvek časťou platformy, jej služieb, s ich funkčnosťou alebo so službami Promobay všeobecne, jediným spôsobom, ako vyjadriť svoj nesúhlas, je prestať používať platformu a jej služby.

Každá osoba, ktorá používa našu platformu, musí spĺňať minimálne požiadavky požadované príslušnými zákonmi o jurisdikcii svojho bydliska (ak existujú). Ste výhradne zodpovední za stanovenie týchto požiadaviek a ich dodržiavanie. Ak nespĺňate tieto požiadavky, máte zakázané používať platformu alebo k nej pristupovať. Promobay môže podľa vlastného uváženia použiť akékoľvek technické alebo iné opatrenia na zabránenie osobe, ktorá nemá oprávnenie na prístup alebo používanie platformy, spoločnosť Promobay však nie je zodpovedná za stanovenie týchto požiadaviek.

Ak prijmete alebo súhlasíte s týmito podmienkami v mene spoločnosti alebo inej právnickej osoby, prehlasujete a zaručujete, že máte oprávnenie zaviazať túto spoločnosť alebo inú právnickú osobu k týmto podmienkam av takom prípade „vy“, „vaša“ “, Člen, kupujúci a promotér sa budú odvolávať na túto spoločnosť alebo inú právnickú osobu.

Tieto podmienky sa vzťahujú na prístup k platforme a jej používanie na akomkoľvek zariadení a prostredníctvom akéhokoľvek rozhrania, ktoré bude k dispozícii kedykoľvek.

Právna dohoda

Promobay vlastní a poskytuje platformu, ktorá umožňuje promotérom ponúkať svoje služby kupujúcim a kupujúcim dohodnúť sa na nákupe služby priamo od promotérov. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Promobay nie je zmluvnou stranou žiadnej dohody medzi Promotérom a Kupujúcim a Promobay poskytuje platformu iba na vytvorenie miesta, kde sa tieto transakcie medzi Promotérom a Kupujúcim dohodnú, uzavrú, doplnia a uložia sa výpisy a vyhlásenia o týchto transakciách. ,

Súhlasíte a chápete, že výpisy a služby poskytované prostredníctvom platformy poskytujú promotéri výlučne v ich mene a na vlastnú zodpovednosť, a nie v mene spoločnosti Promobay, jej zástupcov, členov, zamestnancov, riaditeľov alebo ktorejkoľvek z jej pridružených spoločností. Promobay nemá žiadnu kontrolu a nemá právo kontrolovať akékoľvek kroky promotérov v súvislosti s ich výpismi a službami, ktoré akýmkoľvek spôsobom poskytujú.

Ako člen máte zakázané vytvárať falošné dojmy, že ste akýmkoľvek spôsobom prepojení so spoločnosťou Promobay a že vyhlasujete alebo máte oprávnenie konať v mene spoločnosti Promobay akýmkoľvek spôsobom a používať duševné vlastníctvo spoločnosti Promobay akýmkoľvek zakázaným spôsobom.

Spoločnosť Promobay neschvaľuje žiadnych promotérov, kupujúcich ani členov ani výpisy. Rozumiete, že členovia sú povinní poskytovať presné, pravdivé a úplné informácie, spoločnosť Promobay však nemôže zaručiť, že tak urobí ktorýkoľvek člen. Promobay nemá kontrolu nad správaním promotérov, kupujúcich, členov a ostatných používateľov platformy a zrieka sa akejkoľvek zodpovednosti v tejto súvislosti v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

Akékoľvek odkazy v platforme na člena alebo výpis, ktorý je „overený“ (alebo podobný jazyk), naznačujú iba to, že člen alebo výpis dokončil príslušný proces overenia alebo identifikácie a nepredstavuje nič iné.

Používaním platformy súhlasíte, že akýkoľvek právny prostriedok nápravy alebo zodpovednosť, ktorú sa snažíte získať za konanie alebo opomenutie iných členov alebo iných tretích strán, bude obmedzený na nárok voči konkrétnym členom alebo iným tretím stranám, ktoré vám spôsobili škodu. Zaväzujete sa, že sa nebudete pokúšať uložiť spoločnosti Promobay zodpovednosť za tieto činy alebo opomenutia alebo nebudete požadovať žiadne právne prostriedky nápravy. Preto vám odporúčame, aby ste priamo komunikovali s ostatnými členmi platformy ohľadom akýchkoľvek výpisov a / alebo služieb.

Súhlasíte tiež s tým, že spoločnosť Promobay nie je bankou, poskytovateľom finančných služieb s licenciou ani iným podobným subjektom na Slovensku, v Európskej únii ani inde. Váš účet nie je bankovým účtom a vaše kredity nie sú vkladmi a nepodliehajú žiadnym zákonom o poistení vkladov alebo zárukách ochrany. Promobay pre vás nepôsobí ako správca alebo správca.

Členstvo

Ak sa chcete stať členom, musíte mať najmenej 18 rokov a vytvorením členského účtu potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov. Ak máte menej ako 18 rokov alebo ak podľa príslušných zákonov jurisdikcie vášho bydliska vyžadujú ďalšie požiadavky na uzatvorenie dohody podľa týchto podmienok, musíte získať súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu na používanie platformy a prehlasovať a zaručovať, že mať takýto súhlas na používanie platformy alebo služieb. Môžete tiež použiť členský účet rodiča alebo zákonného zástupcu (iba s ich povolením), ktorý je dospelým, a táto osoba by bola pri používaní platformy výlučne zodpovedná za všetky vaše činy.

Členstvo je bezplatné.

Pri vytváraní členského účtu budete požiadaní o poskytnutie určitých osobných údajov. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ste výhradne zodpovední za poskytovanie aktuálnych, presných a úplných informácií potrebných na registráciu členského účtu a že tieto informácie budete neustále aktualizovať, aby boli aktuálne, presné a úplné. Promobay si vyhradzuje právo pozastaviť alebo zrušiť váš členský účet a prístup k platforme, ak sa akékoľvek informácie poskytnuté počas procesu registrácie alebo po ňom ukážu ako nepresné, podvodné, neaktuálne, neúplné alebo inak porušujúce tieto podmienky.

Váš členský účet bude chránený heslom, ktoré určíte. Odporúčame vám použiť heslo, ktoré obsahuje kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a ďalších znakov, ktoré nemožno priradiť k vašej osobe alebo účtu. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ste výhradne zodpovední za ochranu svojho hesla a prihlasovacích údajov.

Ak máte podozrenie, že bola narušená bezpečnosť vášho členského účtu a / alebo tretia osoba získala neoprávnený prístup k vášmu členskému účtu, okamžite kontaktujte Promobay. Promobay nezodpovedá za žiadne straty, náklady a iné škody, ktoré vám vzniknú v dôsledku neoprávneného prístupu k vášmu členskému účtu.

Ak povolíte tretím stranám používať platformu prostredníctvom svojho členského účtu, ste zodpovední za zabezpečenie toho, aby takéto tretie strany dodržiavali tieto podmienky pri používaní platformy a / alebo služieb. Porušenie týchto podmienok týmito tretími stranami sa bude považovať za porušenie týchto podmienok.

Kedykoľvek môžete zakázať svoj členský účet. Pri deaktivovanom účte členov ostatní používatelia a členovia nebudú môcť prehľadávať váš účet členov a vidieť svoju stránku profilu, avšak obsah člena (s výnimkou výpisov), ktorý ste uverejnili a odovzdali pred deaktiváciou svojho členského účtu (napr. ako komentáre, recenzie atď.) budú naďalej viditeľné a prístupné ostatným členom a používateľom platformy.

Používanie platformy

Platforma poskytuje promotérom spôsob, ako ponúknuť svoje služby kupujúcim a umožniť im dohodnúť sa na podmienkach služieb a nakupovať služby priamo od promotérov.

Promotéri ponúkajú svoje služby vytvorením výpisu, ktorý obsahuje jeden overený účet promotéra na sociálnych sieťach, podrobnosti o tomto účte na sociálnych sieťach a cenu výpisu. Vo výpise bude uvedená aj suma DPH zahrnutá v kótovacej cene (ak je k dispozícii).

Ktorýkoľvek užívateľ alebo člen môže surfovať po platforme a vidieť všetky výpisy, avšak iba členovia môžu požiadať a nakupovať služby zo výpisu a iba členovia, ktorí sa stanú promotérmi, môžu robiť výpisy.

Pri používaní platformy budete v kontakte s obsahom a obsahom členov pridaným inými členmi alebo s obsahom tretích strán, najmä s ich príspevkami a komentármi. Spoločnosť Promobay v žiadnom prípade nezodpovedá za presnosť, pravdivosť, úplnosť alebo bezpečnosť tohto obsahu pridaného ostatnými členmi.

Platforma môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo zdroje tretích strán. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Promobay nezodpovedá ani nenesie zodpovednosť za: (i) dostupnosť alebo presnosť týchto webových stránok alebo zdrojov; alebo (ii) obsah, produkty alebo služby na týchto webových stránkach alebo zdrojoch alebo k nim dostupné. Odkazy na takéto webové stránky alebo zdroje neznamenajú, že spoločnosť Promobay schvaľuje takéto webové stránky, zdroje alebo obsah, produkty alebo služby dostupné z týchto webových stránok alebo zdrojov. Potvrdzujete výlučnú zodpovednosť za všetky riziká vyplývajúce z používania týchto webových stránok alebo zdrojov alebo obsahu, produktov alebo služieb na týchto webových stránkach alebo zdrojoch alebo z nich dostupných.

Ako fungujú kredity Promobay

Ak chcete nakupovať služby z výpisov prostredníctvom platformy, musíte najprv vložiť peniaze na svoj členský účet. Peniaze vložené na váš členský účet prevádza vaša finančná inštitúcia z vašej meny na eurá (€). Tieto eurá (€) potom prevedieme na kredity Promobay pri pomere jedného (1) EUR (€) rovnajúceho sa jednému (1) kreditu Promobay. Rozumiete, že znášate všetky náklady na konverziu, ktoré sa týkajú vkladu peňazí na váš členský účet, a finančnej inštitúcii, ktorá za vás prevod a platbu uskutoční, môžu účtovať ďalšie poplatky súvisiace s touto transakciou. Promobay nemá kontrolu nad týmito nákladmi a poplatkami.

Na svoj členský účet môžete vložiť peniaze rôznymi spôsobmi platby, ktoré poskytujeme v rámci platformy.

Po pridaní peňazí, ktoré vložíte na svoj účet Promobay, vám spoločnosť Promobay naúčtuje poplatok za platbu. Sadzbu Platobného poplatku určí Promobay podľa vlastného uváženia a počas procesu vkladu peňazí vám bude predložený na váš členský účet. Promobay môže z času na čas zmeniť sadzby platobných poplatkov podľa vlastného uváženia. Akékoľvek zmeny týchto sadzieb nadobudnú účinnosť v deň a dňom, keď sme na platforme zverejnili oznámenie o zmene. Platobný poplatok zahŕňa všetky náklady Promobay súvisiace so spracovaním platby peňazí na váš členský účet a ich konverziu na kredity Promobay.

Kredity Promobay môžete použiť iba na nákup služieb prostredníctvom výpisov. Promobay vo všeobecnosti neposkytuje vrátenie peňazí vložených na členský účet, môžete však mať nárok na vrátenie platby podľa platných spotrebiteľských zákonov, ktoré nevylučujeme. Ak si myslíte, že máte nárok na vrátenie akýchkoľvek peňazí od Promobay, kontaktujte nás.

Platby Promobay vypršia, ak sa nepoužijú do dvanástich (12) mesiacov od dátumu vloženia peňazí na váš členský účet a prepadnú v deň, keď sa skončí dvanásti (12) mesiac od tohto dátumu vkladu. Ak vložíte nové peniaze na svoj členský účet v rámci týchto dvanásť (12) mesiacov, bude sa na všetky vaše kredity Promobay vzťahovať nová lehota dvanástich (12) mesiacov a všetky vaše kredity Promobay vypršia za dvanásť (12) mesiacov od výročia nového dátumu uloženia. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Promobay vás nemusí informovať pred uplynutím platnosti a dátumom prepadnutia vašich kreditov Promobay a ste výhradne zodpovední za kontrolu uplynutia platnosti vašich kreditov Promobay.

 

Ako funguje nákup služieb

Za účelom vyžiadania služieb zahrnutých v promočnej akcii (stlačením tlačidla „Objednať“) musíte mať na členskom účte dostatok kreditov minimálne vo výške promočnej ceny. Nákup služieb prostredníctvom platformy môžete uskutočniť iba pomocou kreditov Promobay vo vašom členskom účte.

Ak nájdete promočnú ponuku so službami, ktoré chcete kúpiť, a za podmienky, že súhlasíte s promočnou cenou, požiadate promotéra o nákup týchto služieb (stlačením tlačidla „Objednať“), zadajte požadované obdobie poskytovania služieb, stanete sa kupujúcim a lehota na podanie žiadosti o poskytnutie služieb začína odoslaním tejto žiadosti.

Akonáhle požiadate o Služby zahrnuté v Akcii, bude vám z vašich kreditov Promobay odpočítaná promočná cena a oprávňujete nás držať tieto kredity až do dokončenia alebo zrušenia transakcie s Promotérom a zakúpenia Služieb. Prijímateľ bude o vašej žiadosti upovedomený a bude musieť potvrdiť alebo odmietnuť vašu žiadosť o poskytnutie služieb v lehote na podanie žiadosti o služby. Obdobie žiadosti o služby môžete skontrolovať kedykoľvek v rámci platformy a platforma vás bude okamžite informovať, keď promotér potvrdí alebo odmietne vašu žiadosť, alebo keď uplynie obdobie žiadosti o služby. Vaša požiadavka na služby automaticky vyprší po uplynutí lehoty na poskytnutie služieb.

Ak promotér vašu žiadosť zamietne alebo keď vyprší Obdobie žiadosti o služby (bez odpovede od promotéra), vaše odpočítané kredity Promobay budú vrátené späť na váš členský účet.

Keď požiadate o Služby zahrnuté v Akcii (stlačením tlačidla „Objednať“), potvrdzujete, že rozumiete a súhlasíte s tým, že:

 • vykonali ste dostatočné vyhodnotenie služieb zahrnutých v promočnej službe a starostlivo ste ich zvážili pred podaním žiadosti,

 • nebudete ponúkať priame platby promotérom, ktorí používajú platobné systémy mimo platformy;

 • nemáte zákonné alebo iné právo na prijímanie Služieb a Vyhlasovateľ sa môže na základe vlastného uváženia rozhodnúť, že vašu žiadosť nepotvrdí,

 • Promobay nezaručuje ani neposkytuje žiadnu záruku, že Promotér potvrdí vašu žiadosť o Služby a nemáte nárok na žiadne práva, nároky alebo opravné prostriedky z alebo proti Promobay, ak Promotér odmietol vašu žiadosť a / alebo Obdobie žiadosti o služby vypršalo a ak takéto práva, nároky alebo opravné prostriedky existujú, výslovne sa vzdávate akýchkoľvek takýchto práv, nárokov alebo opravných prostriedkov v maximálnom rozsahu povolenom zákonom,

 • vaše relevantné informácie môžu byť poskytnuté promotérovi, aby sa mohli rozhodnúť, či sa rozhodnú potvrdiť alebo odmietnuť poskytnúť vám služby,

 • nákup služieb môžete zrušiť iba dovtedy, kým nebudú služby poskytované.

Ak požiadate o Služby zahrnuté v Akcii (stlačením tlačidla „Objednávka“), Usporiadateľ potvrdí a zaručí vám, že:

 • všetky informácie uvedené v promočnej službe sú pravdivé, presné a úplné,

 • má nárok a má potrebné práva na poskytovanie Služieb zahrnutých v Akcii,

 • ak dôjde k dohode o špecifikácii služieb v období poskytovania služieb, budú služby poskytovať bez zlyhania v rámci obdobia poskytovania služieb,

 • budú dodržiavať všetky výslovné sľuby, ktoré vám boli poskytnuté v rámci špecifikácií služieb, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto podmienkach.

Ako funguje dohoda o špecifikáciách služieb

Ak promotér potvrdí vašu žiadosť o Služby, bude vám k dispozícii rokovacia časť platformy, kde budete môcť v období poskytnutia služieb diskutovať a dohodnúť sa s promotérom na špecifikácii služieb. V tomto procese budete môcť poskytnúť Členovi obsah, ktorý chcete zahrnúť do Služieb, dohodnúť sa na inej cene služieb a diskutovať o rôznych podrobnostiach Služieb a dohodnúť sa na nich.

Ak sa počas vyjednávacieho procesu medzi vami a promotérom dohodne nová cena za služby, rozdiel medzi promočnou cenou a cenou za služby bude odpočítaný alebo pripísaný späť na vaše kredity Promobay a cena za služby bude držaná Promobay až dokým nebude transakcia s Vyhlasovateľom (nákup Služieb) dokončený alebo zrušený.

Pokiaľ medzi vami a poskytovateľom nedôjde k dohode o špecifikáciách služieb a poskytovateľ v rámci obdobia poskytovania služieb a obdobia poskytovania služieb nebude predĺžený, vaša žiadosť o služby sa zruší a vaše odpočítané kredity Promobay sa vrátia späť na váš členský účet.

Akonáhle si Vy a Vyhlasovateľ prostredníctvom platformy dohodnete a potvrdíte Špecifikácie služieb, potvrdzujete, že rozumiete a súhlasíte:

 • že ste vykonali dostatočné vyhodnotenie služieb, ako bolo dohodnuté v špecifikáciách služieb, a predtým, ako s nimi súhlasíte, ste ich dôkladne zvážili,

 • že promotér nezaručuje vhodnosť služieb podľa vašich potrieb a požiadaviek, ani nezaručuje žiadny dosah služieb pre vašich zákazníkov a / alebo širokú verejnosť,

 • že poskytovanie služieb môže podliehať zmluvným podmienkam tretích strán, ktoré vlastnia a prevádzkujú služby a aplikácie sociálnych sietí, ktoré používa prijímateľ na poskytovanie služieb a prijímateľ sa musí riadiť týmito podmienkami a že tieto podmienky sa môžu čas od času zmeniť ,

 • že Promobay nezaručuje ani neposkytuje žiadnu záruku, že Promotér bude poskytovať Služby a nemáte nárok na žiadne práva, nároky alebo opravné prostriedky z alebo proti Promobay, ak Promotér neposkytuje Služby a ak také práva, nároky alebo opravné prostriedky existujú, vy výslovne sa vzdať akýchkoľvek takýchto práv, nárokov alebo opravných prostriedkov v maximálnom rozsahu povolenom zákonom,

 • že môžete zrušiť svoj nákup služieb iba dovtedy, kým nebudú poskytnuté služby,

 • že udeľujete prijímateľovi celosvetovú obmedzenú, nevýhradnú, neprenosnú, bezplatnú licenciu na používanie, prezeranie, kopírovanie, distribúciu, verejné zobrazovanie, verejné vystúpenie, prenos, streamovanie, vysielanie, prístup, prezeranie obsahu svojich členov výlučne za účelom poskytovania služieb podľa špecifikácií služieb.

 • a zaručujete, že máte potrebné práva a súhlasy na všetok obsah člena, ktorý ste poskytli vyhlasovateľovi, ktorý sa má zahrnúť alebo použiť pri poskytovaní služieb, a že budete obhajovať, odškodňovať a držať promotéra pred akýmikoľvek nárokmi, záväzkami a záväzkami , škody, straty a výdavky vrátane, okrem iného, ​​primeraných právnych a účtovných poplatkov, ktoré vyplývajú alebo akýmkoľvek spôsobom súvisia s vašim členským obsahom.

Po tom, ako Vy a Vyhlasovateľ prostredníctvom platformy súhlasíte a potvrdíte Špecifikácie služieb, Vyhlasovateľ potvrdzuje a zaručuje vám, že:

 • je oprávnený a má potrebné práva na poskytovanie služieb podľa špecifikácií služieb,

 • bude poskytovať Služby bez porúch v období poskytovania služieb,

 • bude plniť všetky výslovné sľuby, ktoré vám boli poskytnuté v rámci špecifikácií služieb, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto podmienkach.

Ako funguje poskytovanie služieb

Ak sú špecifikácie a špecifikácie služieb dohodnuté a potvrdené kupujúcim aj promotérom v platforme, je promotér povinný poskytovať služby bez zlyhania v lehote poskytovania služieb.

Obdobie poskytovania služieb môže byť predĺžené, ak bude potvrdené kupujúcim aj promotérom.

Služby sa považujú za poskytnuté Promotérom po ich ukončení. Spoločnosť Promobay použije podľa vlastného uváženia akékoľvek technické, elektronické a iné nástroje a opatrenia na určenie, či a kedy dôjde k dokončeniu a takéto dokončenie bude pre kupujúceho aj prijímateľa záväzné v deň, keď bola transakcia medzi kupujúcim a promotérom ukončená.

Promotér má po dokončení nárok na cenu služieb. Po dokončení bude cena služieb (ako je dohodnuté v špecifikácii služieb) vo forme kreditov Promobay pripísaná na promotérov členský účet vo forme kreditov Promobay.

Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky za platbu ceny služieb na promotérov účet člena.

Ak kupujúci nie sú spokojní s poskytovaním služieb od promotérov, odporúčame kupujúcim a promotérom, aby sa medzi sebou pokúsili riešiť nezhody. Ak to z akéhokoľvek dôvodu zlyhá, môžete sa obrátiť na oddelenie zákazníckej podpory spoločnosti Promobay a požiadať o pomoc tu.

Nepotvrdení promotéri

Spoločnosť Promobay môže popri promotéroch vložiť do platformy Nepotvrdených promotérov.

Nepotvrdení promotéri sú podobní promotérom, ale do platformy ich pridal Promobay. Nepotvrdení promotéri ukazujú overený účet sociálnych médií ich príslušných vlastníkov, ktorí nie sú členmi platformy, ale ktorých členovia môžu chcieť na poskytovanie služieb prostredníctvom platformy. Nepotvrdení promotéri budú mať zobrazené iba všeobecné a verejne dostupné informácie o príslušnom účte sociálnych médií a nebudú obsahovať cenu.

Členovia, ktorí chcú zapojiť vlastníka účtu sociálnych médií ktorí sú uvedení ako nepotvrdení promotéri, môžu majiteľovi týchto účtov odoslať ponuku (stlačením tlačidla „Odoslať Ponuku“) a ponúknuť cenu, ktorú by boli ochotní zaplatiť za jeho alebo jej služby. Promobay môže majiteľovi navrhnúť spravodlivú cenu za služby na základe rôznych faktorov, ale členovia môžu slobodne ponúkať akúkoľvek cenu, ktorú považujú za primeranú.

Po umiestnení vašej ponuky Promobay bude s vašou ponukou kontaktovať príslušného vlastníka účtu sociálnych médií a vyzve ho, aby začal rokovací proces a prípadne úplné poskytovanie Služieb na našej platforme. Ak príslušný vlastník prijme pozvanie na platformu, bude musieť vytvoriť členský účet a budete môcť pokračovať v transakcii rovnako ako pri nákupe promočných služieb.

Súhlasíte a chápete, že spoločnosť Promobay nezaručuje ani nezaručuje, že príslušný vlastník bude reagovať a / alebo súhlasíte s poskytovaním Služieb.

Podmienky promotéra

Po dobu, keď máte v Platforme aspoň jednu Promočnú službu, ste Promotér a tieto dodatočné podmienky Promotér sa na vás vzťahujú.

Vytvorenie promočných služieb:

 

Stať sa promotérom je zadarmo. Ak sa chcete stať promotérom, musíte vytvoriť promočnú službu. Pri vytváraní promočných služieb budete požiadaní, aby ste si overili, že ste oprávneným vlastníkom účtu sociálnych médií, ktorý chcete sprístupniť prostredníctvom promočných služieb, alebo že máte nad takýmto účtom oprávnenú kontrolu a spoločnosť Promobay môže na základe vlastného uváženia použiť, akékoľvek dostupné technické alebo iné metódy na overenie a zistenie, že ste oprávneným vlastníkom účtu sociálnych médií, ktorý chcete sprístupniť prostredníctvom promočných služieb, alebo či máte nad takýmto účtom oprávnenú kontrolu. Promobay si vyhradzuje právo odmietnuť promočnú službu, ktorá neprešla procesom overovania, ako to vyžaduje platforma z času na čas.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vy sami ste zodpovední za všetky promočné služby a obsah členov, ktorý zverejníte. Keď vytvoríte promočnú službu, zaručujete spoločnosti Promobay a ďalším členom, že (i) všetky informácie uvedené v promočnej službe sú pravdivé, presné a úplné, (ii) máte právo a všetky potrebné práva a súhlasy na používanie uvedených sociálnych sietí. mediálny účet na poskytovanie služieb zahrnutých v promočnej službe, (iii) neporušujete žiadne dohody, ktoré ste uzavreli s tretími stranami, (iv) bude v súlade so všetkými platnými zákonmi, daňovými požiadavkami, zákonmi o duševnom vlastníctve a pravidlami a nariadenia, ktoré sa môžu vzťahovať na akékoľvek Služby zahrnuté v promočnej akcii, ktorú uverejníte, a (v) nie sú v rozpore s právami tretích strán.

Promobay nezodpovedá za dodržiavanie akýchkoľvek dohôd alebo povinností promotérov s tretími stranami, platných zákonov, pravidiel a predpisov. Promobay si vyhradzuje právo a môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia na základe vlastného uváženia vymazať alebo zakázať akúkoľvek Promočnú službu z akéhokoľvek dôvodu, vrátane prípadov, keď Promočná služba porušuje tieto Podmienky a / alebo zlyhá v procese overovania a / alebo je z akéhokoľvek dôvodu alebo je inak škodlivé pre platformu.

Ako promotér môžete pre svoje promočné akcie nastaviť vlastnú promočnú cenu. Nezabúdajte však, že promočná cena by mala odrážať trhovú hodnotu a spravodlivú cenu vašich služieb. Spoločnosť Promobay môže z času na čas stanoviť minimálnu cenu promočných služieb.

Súhlasíte a chápete, že pri vytváraní a poskytovaní promočných služieb prostredníctvom platformy budete viazaní týmito zmluvnými podmienkami a služby musia byť poskytované podľa týchto podmienok. S výnimkou špecifikácií služieb nemáte oprávnenie meniť alebo upravovať tieto podmienky alebo uplatňovať ďalšie podmienky na poskytovanie služieb kupujúcim a akékoľvek ďalšie podmienky, ktoré ste sa mohli pokúsiť uvaliť na svoje promočné služby, nemajú žiadny vplyv na Promobay a / alebo kupujúcich.

Nákup promočných služieb

Ak si kupujúci vyžiada nákup za účelom promočných služieb, bude požiadaní o potvrdenie alebo zamietnutie žiadosti o nákup v rámci obdobia žiadosti o služby, inak platnosť žiadosti automaticky zanikne. Ak sa požaduje nákup prostredníctvom platformy, dostanete určité informácie o kupujúcom a odkaz na jeho / jej profil člena.

Ak nemôžete potvrdiť alebo odmietnuť požiadavku na nákup v rámci obdobia žiadosti o služby, všetky kredity odpočítané spoločnosťou Promobay v súvislosti so žiadosťou o nákup sa vrátia kupujúcemu. Keď potvrdíte požiadavku na kúpu kupujúcich, bude vám k dispozícii rokovacia časť platformy, kde budete môcť diskutovať a dohodnúť sa s kupujúcim na špecifikáciách služieb v období poskytovania služieb.

Proces vyjednávania s kupujúcim môžete kedykoľvek zrušiť a jeho žiadosť kedykoľvek odmietnuť, až kým už kupujúcemu neposkytnete služby. Nezabúdajte však, že by to mohlo vážne ovplyvniť kontrolu kupujúcich a hodnotenie, ktoré vám poskytnú. Ak medzi vami a Kupujúcim nedôjde k dohode o Špecifikáciách služieb v období poskytnutia služieb a doba poskytovania služieb nebude predĺžená, vaša žiadosť o Služby bude zrušená a odpočítané kredity Promobay Kupujúcim budú vrátené späť na Členský účet Kupujúcich.

Poskytovanie služieb:

Ak kupujúcemu potvrdíte žiadosť o promočné služby, potvrdzujete a zaručujete kupujúcemu, že ak dôjde k dohode o špecifikácii služieb v rámci obdobia poskytovania služieb, poskytnete služby bez zlyhania v rámci obdobia poskytovania služieb a že dodržíte všetky výslovné sľuby poskytnuté kupujúcemu v rámci špecifikácie služieb, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto podmienkach.

Ak Promobay zistí, že došlo k dokončeniu, cena služieb bude pripísaná na váš členský účet vo forme kreditov Promobay.

S ohľadom na používanie platformy promotérmi, Promobay účtuje poplatky promotérovi po dokončení každej transakcie medzi promotérom a kupujúcim. Po dokončení vám Promobay naúčtuje poplatok promotéra sadzbou stanovenou v tom čase spoločnosťou Promobay. Suma poplatku promotéra sa vám zobrazí pri vytvorení promočných služieb a / alebo po dokončení. Spoločnosť Promobay môže z času na čas zmeniť sadzby promotéra podľa vlastného uváženia. Akékoľvek zmeny týchto sadzieb nadobudnú účinnosť k dátumu uverejnenia oznámenia o zmene na platforme a od tohto dátumu.

Po dokončení v súvislosti s poskytovanými službami rozumiete a súhlasíte

 • že udeľujete kupujúcemu celosvetovú, neodvolateľnú, trvalú (alebo na dobu ochrany) nevýhradnú, prevoditeľnú, bezplatnú licenciu s právom sublicencie, používať, prezerať, kopírovať, prispôsobovať, prekladať, upravovať, distribuovať, licencovať, predávať, prevádzať, verejne zobrazovať, verejne vystupovať, prenášať, streamovať, vysielať, pristupovať, prezerať a inak využívať svoj obsah člena akýmkoľvek spôsobom alebo na podporu alebo marketing podnikania kupujúcich,

 • a zaručujete, že máte potrebné práva a súhlasy na všetok obsah člena, ktorý ste poskytli kupujúcemu, na zahrnutie alebo použitie pri poskytovaní služieb, a že budete obhajovať, odškodňovať a držať kupujúceho za škody a voči akýmkoľvek nárokom, záväzkom , škody, straty a výdavky vrátane, okrem iného, ​​primeraných právnych a účtovných poplatkov, ktoré vyplývajú alebo akýmkoľvek spôsobom súvisia s vašim členským obsahom.

Vyberanie zárobkov:

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že môžete požadovať zaplatenie všetkých kreditov Promobay, ktoré ste získali za poskytovanie služieb od kupujúcich (bez poplatkov promotéra). Za týmto účelom súhlasíte a oprávňujete nás zhromažďovať peniaze od kupujúcich v mene vás a držať ich v mene vás bez akýchkoľvek poplatkov a poplatkov, až kým nepožiadate o výber peňazí. Promobay sa môže podľa vlastného uváženia kedykoľvek rozhodnúť vyplatiť vám svoje zárobky bez žiadosti. Pri žiadosti o svoje zárobky nám musíte poskytnúť správne podrobnosti a spôsob platby. Spoločnosť Promobay môže na distribúciu vašich zárobkov použiť inú spoločnosť alebo službu (napríklad Paypal). Súhlasíte s tým, že budete znášať niektoré alebo všetky výdavky, ktoré vzniknú spoločnosti Promobay pri vyplácaní zárobkov.

Vy alebo Promobay sa môžete rozhodnúť vydať kupujúcemu kredit alebo vrátenie platby za určitých okolností, ktoré sa týkajú problémov s vašimi službami (napríklad zlyhanie dodania) alebo transakcií, ktoré môžu byť zrušené z iných dôvodov. Ak sa tak stane, vyhradzujeme si právo odpočítať z vášho účtu členov akúkoľvek sumu, ktorá by vám bola inak splatná.

S ohľadom na vyplatenie vašich zárobkov účtuje spoločnosť Promobay promotérom poplatok za spracovanie. Po vyplatení vašich zárobkov vám Promobay naúčtuje poplatok za spracovanie vo výške stanovenej v tom čase spoločnosťou Promobay. Čiastka spracovateľského poplatku sa vám zobrazí pri žiadosti o vyplatenie vašich zárobkov. Promobay môže z času na čas zmeniť sadzby spracovateľských poplatkov podľa vlastného uváženia. Akékoľvek zmeny týchto sadzieb nadobudnú účinnosť k dátumu uverejnenia oznámenia o zmene na platforme a od tohto dátumu.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že zárobky sú k dispozícii na výber z kreditu člena účtu Promobay po uplynutí 14-dňovej bezpečnostnej lehoty po dokončení týchto služieb.

Okrem toho beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Promobay môže stanoviť určitú minimálnu výšku zárobkov, ktorú môžete požiadať o rozdelenie prostriedkov z vášho účtu členov. Táto minimálna hranica je stanovená na 10 EUR a Promobay ju môže kedykoľvek zmeniť.

Z bezpečnostných dôvodov môže Promobay dočasne zakázať promotérovi výber prostriedkov, aby sa zabránilo podvodným alebo nezákonným činnostiam. Môže to byť dôsledkom bezpečnostných problémov, nesprávneho správania, ktoré nahlásili kupujúci, alebo priradením viacerých členských účtov jednému poskytovateľovi výberov.

Aby sa predišlo nejasnostiam, budú vám vyplatené iba vaše zárobky z platenej ceny služieb od kupujúcich. Kredity Promobay, ktoré ste vložili na svoj členský účet ako kupujúci, nemôžu byť vybrané ani vrátené.

Zárobky vyplatené z vášho členského účtu prevádzame z kreditov Promobay na eurá (€) sadzbou jedného (1) EUR (€) rovnajúcu sa jednému (1) kreditu Promobay a vyplatíme vám prostredníctvom Vami vybraného spôsob platby v eurách. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že znášate všetky náklady na konverziu súvisiacu s konverziou eura na miestnu menu a finančná inštitúcia, ktorá vykonáva prevod a platbu, môže účtovať dodatočné poplatky súvisiace s touto transakciou. Promobay nemá kontrolu nad týmito nákladmi a poplatkami.

Recenzie a hodnotenia členov:

Naša platforma umožňuje kupujúcim vytvárať recenzie ich skúseností s promotérmi a hodnotiť svoju spokojnosť s procesom vyjednávania promotérov a poskytovaním služieb. Recenzie budú viditeľné pre ostatných členov a poskytnú iným členom a potenciálnym kupujúcim nástroj, ktorý im pomôže vyhodnotiť, či chcú od vás kúpiť služby na základe skúseností predchádzajúcich kupujúcich.

Nezabúdajte, že pri komunikácii a rokovaniach s kupujúcimi vám dobré recenzie a vyššie hodnotenia môžu výrazne pomôcť prilákať viac kupujúcich, zatiaľ čo zlé recenzie a nižšie hodnotenia môžu odradiť členov platformy od nákupu vašich služieb.

Odporúčame každému promotérovi, aby vystupoval čestne, udržiaval profesionálny prístup k zákazníkom a zaobchádzal so všetkými kupujúcimi ako s obchodným partnerom.

Spoločnosť Promobay neodstráni spätnú väzbu, pokiaľ neexistujú jasné porušenia týchto podmienok. Recenzie a hodnotenia môžu byť odstránené po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a promotérom.

Dobročinnosť

 

Podporujeme charitu a povzbudzujeme promotérov aby podporovali ľudí v núdzi a všetkých, ktorí to potrebujú.

Naša platforma vám umožňuje podporovať naše partnerské organizácie darovaním časti alebo všetkých vašich zárobkov z poskytovania služieb. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že svoje príjmy z poskytovania služieb mínus poplatok promotéra účtovaný spoločnosťou Promobay môžete darovať iba.

Ak sa rozhodnete darovať niektoré alebo všetky svoje zárobky z poskytovania služieb po dodaní promočných služieb alebo na vašu žiadosť (pri darovaní z vašich zárobkov, ktoré už boli pripísané na vaše kredity Promobay), bude spoločnosťou Promobay naúčtovaný ďalší poplatok pre promotéra vo výške darovaného zisku a budú odpočítané z vašich zárobkov alebo Promobay kreditov. Promobay následne prevedie takúto sumu (mínus DPH, daň z príjmu a ďalšie dane) vybranej partnerskej organizácii.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Promobay odpočíta DPH a daň z príjmu z vašej darovanej sumy a vaša vybraná partnerská organizácia dostane darovanú sumu mínus tieto dane. Predtým, ako sa rozhodnete darovať akékoľvek prostriedky našim partnerským organizáciám, dostanete podrobný rozpis všetkých odpočtov, ktoré spoločnosť Promobay vykoná z darovanej sumy a ukáže vám konečnú sumu, ktorá bude prevedená vybranej partnerskej organizácii.

Keď prevedieme darované prostriedky do vami vybranej partnerskej organizácie, budeme vás informovať. Taktiež budeme informovať vybranú partnerskú organizáciu o tom, že sme tieto prostriedky darovali vo vašom mene.

Ak je to možné, pokúsime sa vás informovať o tom, ako vaše vybrané finančné prostriedky využila vybraná partnerská organizácia.

Transakčné dokumenty

Platforma bude obsahovať a ukladať výpisy, potvrdenky a faktúry (ak sú použiteľné) o všetkých transakciách uskutočnených medzi kupujúcimi, promotérmi a Promobay. Tieto dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie na informačnom paneli vášho členského účtu.

Promobay bude uchovávať tieto dokumenty po dobu vyžadovanú platnými zákonmi, ale nezaručuje, že tieto dokumenty budete mať kedykoľvek k dispozícii.

Ste výhradne zodpovední za stiahnutie týchto dokumentov akonáhle sú dostupné na platforme a za ich uloženie pre účely vedenia výpisov. Ak je váš prístup k členskému účtu obmedzený alebo zakázaný, alebo ak je váš členský účet z akéhokoľvek dôvodu vymazaný, spoločnosť Promobay nezodpovedá za poskytnutie žiadneho z týchto dokumentov a v takom prípade nemáte nárok na žiadne práva, nároky alebo opravné prostriedky z alebo proti spoločnosti Promobay.

Správanie používateľov

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ste výhradne zodpovední za dodržiavanie všetkých zákonov, pravidiel, predpisov a daňových povinností, ktoré sa môžu vzťahovať na vaše používanie platformy, služieb, obsahu člena a obsahu Promobay. Ako užívateľ platformy sa zaväzujete:

 • Používať platformu iba povoleným spôsobom v rámci funkcií, ktoré sme vytvorili pre používanie platformy, a iba v rozhraní a programoch, ktoré zabezpečujeme pre používanie platformy,

 • používať Platformu iba v súlade s týmito Podmienkami a / alebo príslušnými zákonmi Slovenskej republiky a / alebo krajiny vášho bydliska alebo miesta pobytu;

 • nepoužívať Platformu, Obsah Promobay alebo Obsah Členov na nájdenie Promotérov, Kupujúceho alebo majiteľa účtov sociálnych médií a potom dokončiť transakciu nezávisle od Platformy, aby sa obišla povinnosť platiť akékoľvek poplatky súvisiace s poskytovaním Platformy Promobay alebo z akýchkoľvek iných dôvodov;

 • neuskutočniť platbu za cenu služieb mimo platformy. Ak tak urobíte, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že: (i) by ste porušili tieto podmienky; (ii) akceptovať všetky riziká a zodpovednosť za takúto platbu a (iii) zbaviť Promobay akejkoľvek zodpovednosti za takúto platbu;

 • neukladať, ukladať, prenášať alebo inak šíriť prostredníctvom platformy obsah, ktorý porušuje práva tretích strán alebo je nezákonný, hrubý, urážlivý, obscénny, podvodný alebo inak nevhodný;

 • nebude šíriť, ukladať, prenášať alebo inak šíriť obsah platformy obsahujúci osobné alebo identifikačné informácie inej osoby ako vy, ak nemáte na takéto použitie súhlas tejto osoby;

 • nedistribuovať, ukladať, prenášať ani inak šíriť prostredníctvom platformy žiadny škodlivý počítačový kód, súbory alebo programy určené na narušenie alebo zakázanie používania platformy alebo akéhokoľvek iného softvéru alebo hardvéru;

 • nevkladať, ukladať, prenášať ani inak šíriť prostredníctvom platformy zavádzajúce alebo nepravdivé údaje a informácie, ktoré sú určené na zavádzanie iných používateľov alebo zakrývanie pôvodu prenášanej správy;

 • nezhromažďovať, spracúvať ani inak nakladať s obsahom Promobay ani s inými členmi, ani s osobnými údajmi iných členov za akýmkoľvek účelom, ktorý nie je výslovne povolený v týchto podmienkach;

 • ako promotér, nepodávať žiadne promočné akcie s nepravdivými alebo zavádzajúcimi informáciami, vrátane informácií o promočných cenách, ani nepodávať promočné služby s cenami, ktoré nemáte v úmysle ctiť;

 • nepridávať tú istú Promočnú službu dvakrát alebo do nevhodných kategórií alebo miest, ani inak nie je v rozpore s pokynmi na správne pridávanie Promočných služieb a obsahu na platformu;

 • nepridávať, uverejňovať ani distribuovať obsah platformy, ktorý nesúvisí s účelom fungovania platformy, najmä nemôžete používať platformu na distribúciu žiadneho politického, ideologického alebo iného podobného obsahu;

 • nevyužívať platformu na poskytovanie akýchkoľvek služieb ani na predaj, prenájom alebo iné poskytovanie vecí, ktorých poskytovanie alebo predaj je zakázaný, obmedzený platnými zákonmi, v rozpore s dobrými mravmi alebo inak nevhodný;

 • nevyužívať platformu na zasielanie alebo šírenie žiadnych foriem propagácie alebo reklám tretích strán alebo ich výrobkov a služieb (vrátane ich webových stránok, sociálnych médií), ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Promobay, ani na odosielanie alebo šírenie nevyžiadaných e-mailov (spam);

 • nevyužívať platformu žiadnym spôsobom na prevádzkovanie alebo propagáciu súťaží, hier alebo hazardných hier, poskytovanie pôžičiek alebo iných finančných služieb, pracovných ponúk, propagandy, spamu, podvodov, falošných správ, podvodov alebo inak nevhodným spôsobom;

 • nebude predávať, prenajímať alebo inak poskytovať ani ponukať platformu alebo jej časť tretím stranám bez súhlasu Promobay (ako „cloud computing“ alebo „softvér ako službu“) alebo práva na používanie platformy podľa týchto podmienok alebo v akýmkoľvek spôsobom, ktorý falošne naznačuje súhlas so spoločnosťou Promobay, partnerstvo alebo inak zavádzajúce ostatných, pokiaľ ide o vaše pridruženie k spoločnosti Promobay;

 • nebude nijakým spôsobom oslabovať, poškodzovať alebo inak poškodiť značku Promobay, a to aj prostredníctvom neoprávneného použitia obsahu Promobay a / alebo obsahu člena, registrácie a / alebo používania výrazov Promobay alebo odvodených výrazov v názvoch domén, obchodných názvoch, ochranných známkach alebo iných zdrojových identifikátoroch, alebo registrácia a / alebo používanie názvov domén, obchodných názvov, ochranných známok alebo iných zdrojových identifikátorov, ktoré úzko napodobňujú alebo sú podobné doménam Promobay, ochranným známkam, značkám, promočným kampaniam alebo obsahu Promobay a / alebo členskému obsahu;

 • nepoužívať automatické aplikácie, skripty, nástroje, roboty a iné procesy na zoškrabovanie, spracovanie alebo iný prístup k akejkoľvek časti platformy, obsahu Promobay alebo obsahu člena, na distribúciu správ iným členom, na označovanie príspevkov a pridávanie komentárov ani na používanie platformy akýmkoľvek iným spôsobom bez zásahu používateľa zo strany používateľa;

 • nebude nezákonne pristupovať ani používať počítačovú programovú, systémovú, serverovú alebo servisnú infraštruktúru platformy na vykonávanie činností, ktoré ohrozujú fungovanie platformy, znižujú jej kvalitu alebo zhoršujú jej funkčnosť;

 • obhajovať, povzbudzovať alebo pomáhať ktorejkoľvek tretej strane pri vykonávaní vyššie uvedených činností.

Promobay má právo (ale nie povinnosť) monitorovať váš prístup a používanie platformy a vyšetrovať a stíhať akékoľvek porušenie vyššie uvedených ustanovení v plnom rozsahu zákona. Okrem toho môže spoločnosť Promobay proti vám podniknúť rôzne kroky, medzi ktoré patrí okrem iného odstránenie alebo zakázanie prístupu k vášmu členskému účtu, akejkoľvek časti alebo celému vášmu členskému obsahu, deaktivácia alebo zrušenie vašich promočných služieb. V prípade, že zakážeme prístup k vášmu členskému účtu, sme oprávnení odstrániť a odstrániť všetok členský obsah, ktorý ste poskytli alebo nahrali na platformu.

Promobay si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia odstrániť alebo znemožniť prístup k akémukoľvek členskému obsahu, ktorý spoločnosť Promobay podľa vlastného uváženia považuje z akéhokoľvek dôvodu za nevhodný a v rozpore s týmito podmienkami alebo iným spôsobom poškodzuje platformu.

Promobay si vyhradzuje právo na prístup, uchovávanie a zverejňovanie akýchkoľvek informácií o vás a poskytnutých vami, ktoré sú vyžadované zákonom alebo ktoré považujeme za potrebné na (i) odpovedanie na nároky uplatnené voči Promobay alebo na dodržanie právnych postupov (napríklad, predvolania alebo záruky), (ii) vynútiť alebo spravovať naše dohody s členmi a používateľmi, ako sú tieto podmienky, (iii) na účely predchádzania podvodom, posudzovania rizika, vyšetrovania, podpory zákazníkov, vývoja produktov a odstraňovania chýb alebo (iv) chrániť práva, majetok alebo bezpečnosť spoločnosti Promobay, jej používateľov alebo verejnosti.

Licenčná zmluva

Všeobecná licencia:

 

Promobay je výhradným vlastníkom alebo držiteľom všetkých práv duševného a priemyselného vlastníctva a iných vlastníckych práv na platformu (jej softvér, aplikácie, databázy atď.) A technológie s ňou spojené, obsahu Promobay, ochranných známok, log a akýchkoľvek ďalších charakteristických znakov spoločnosti Platforma a akákoľvek jej časť.

Používaním platformy nezískate žiadne z týchto práv duševného a priemyselného vlastníctva, licencií, sublicencií alebo iných práv na platformu a / alebo obsah Promobay, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v týchto podmienkach.

Nebudete používať, kopírovať, prispôsobovať, upravovať, pripravovať odvodené diela založené na, distribuovať, licencovať, predávať, prevádzať, verejne zobrazovať, verejne vykonávať, prenášať, vysielať alebo inak využívať platformu, obsah Promobay, obsah členov, okrem prípadov, keď je to výslovne povolené v týchto podmienkach. Žiadne licencie ani práva sa vám neudelujú implicitne ani inak na základe akýchkoľvek práv duševného vlastníctva, ktoré vlastní alebo kontroluje Promobay alebo jej poskytovatelia licencií, s výnimkou licencií a práv výslovne udelených v týchto podmienkach.

Nemáte oprávnenie upravovať zdrojový alebo strojový kód platformy a pokúšať sa ich zvrátiť alebo inak narušiť jej fungovanie. Platforma nie je poskytovaná na základe žiadnej zo slobodne licencovaných licencií (GNU GPL a iných voľne licencovaných licencií).

V súlade s týmito podmienkami vám spoločnosť Promobay udeľuje obmedzenú, nevýhradnú, neprenosnú licenciu na používanie platformy a na stiahnutie a inštaláciu kópie platformy na každé mobilné zariadenie alebo počítač, ktorý vlastníte alebo kontrolujete a spúšťate takúto kópiu. platformy výlučne pre vlastnú potrebu.

Obsah Promobay:

V súlade s týmito podmienkami vám spoločnosť Promobay udeľuje obmedzenú, nevýhradnú, neprevoditeľnú licenciu na prístup a prezeranie akéhokoľvek obsahu spoločnosti Promobay výhradne pre vaše osobné a nekomerčné účely. Nemáte právo sublicencovať licenčné práva udelené v tejto časti.

Obsah člena:

 

Promobay vám môže na základe vlastného uváženia povoliť uverejňovanie, nahrávanie, publikovanie, odosielanie alebo prenos členského obsahu na platformu.

V súlade s týmito podmienkami vám Promobay udeľuje obmedzenú, nevýhradnú, neprenosnú licenciu na prístup a prezeranie akéhokoľvek Členského obsahu, ku ktorému máte povolený prístup výlučne pre vaše osobné a nekomerčné účely. Nemáte právo sublicencovať licenčné práva udelené v tejto časti.

Sprístupnením akéhokoľvek Obsahu člena na Platforme alebo prostredníctvom Platformy týmto udeľujete spoločnosti Promobay celosvetovú, neodvolateľnú, trvalú (alebo na dobu ochrany) nevýhradnú, prevoditeľnú, bezplatnú licenciu s právom sublicencie, používať, prezerať, kopírovať, prispôsobovať, prekladať, upravovať, distribuovať, licencovať, predávať, prevádzať, verejne zobrazovať, verejne vykonávať, prenášať, streamovať, vysielať, pristupovať a inak využívať takýto obsah člena prostredníctvom platformy. Promobay si neuplatňuje žiadne vlastnícke práva k akémukoľvek takémuto členskému obsahu a nič v týchto podmienkach sa nebude považovať za obmedzenie akýchkoľvek práv, ktoré možno budete musieť používať a využívať akýkoľvek takýto členský obsah.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ste výhradne zodpovední za všetok Členský obsah, ktorý sprístupníte prostredníctvom platformy. Preto vyhlasujete a zaručujete, že: (i) ste výhradným vlastníkom všetkého členského obsahu, ktorý sprístupníte prostredníctvom platformy, alebo máte všetky práva, licencie, súhlasy a vydania, ktoré sú potrebné na udelenie práv na členský obsah spoločnosti Promobay, ako sa predpokladá v týchto podmienkach; a (ii) ani Obsah člena ani vaše zverejnenie, odovzdanie, predloženie alebo prenos obsahu člena alebo Promobay použitia Členského obsahu (alebo akejkoľvek jeho časti) prostredníctvom platformy, nebude porušovať, zneužívať alebo porušovať patent tretej strany, autorské práva, ochranné známky, obchodné tajomstvo, morálne práva alebo iné vlastnícke práva alebo práva duševného vlastníctva alebo práva na publicitu alebo súkromie alebo viesť k porušeniu akéhokoľvek platného zákona alebo nariadenia.

Daň z pridanej hodnoty

DPH z našich poplatkov:

Promobay je registrovaným platiteľom DPH EÚ na Slovensku s číslom DPH: SK2120372925.

Všetky naše poplatky budú zahŕňať príslušnú DPH platnú na Slovensku z času na čas. Promobay poskytne platnú faktúru s DPH EÚ za všetky takéto poplatky, ktoré bude možné stiahnuť na hlavnom paneli vášho účtu.

Ak ste registrovaným platiteľom DPH v EÚ, musíte vyplniť svoje platné registračné číslo EÚ pre DPH vo svojom profile a na stránkach s fakturačnými informáciami. Všetky vaše informácie musia byť stále aktuálne, presné a úplné.

Ak ste registrovaným platiteľom DPH v EÚ v inej krajine EÚ ako je Slovensko, nebude vám účtovaná DPH na účet Promobay a kupujúci a promotéri sú povinní použiť mechanizmus účtovania poplatkov na účely DPH.

DPH medzi kupujúcimi a promotérmi (platí iba pre DPH v Európskej únii):

Všetky ceny za služby budú bez DPH v EÚ (ak je to možné), ale zobrazia platnú DPH, ktorá sa k nim pripočíta, ak sú promotéri registrovaným platiteľom DPH v EÚ a poskytnú tieto informácie spoločnosti Promobay.

Ak sú kupujúci a / alebo promotéri registrovaní platitelia DPH v EÚ, musia vyplniť svoje platné registračné číslo EÚ pre DPH na svojich profilových a fakturačných stránkach a všetky svoje informácie musia neustále aktualizovať, presne a úplne. Spoločnosť Promobay nezodpovedá za určenie a kontrolu týchto informácií a nebude zodpovedná za žiadne škody pre kohokoľvek, kto má spojenie s promotérmi a kupujúcimi, ktorí tieto informácie zadržiavajú od spoločnosti Promobay.

Platforma bude zodpovedať DPH EÚ za transakcie medzi promotérmi, ktorí sú registrovanými platiteľmi DPH v EÚ a kupujúcimi. Po dokončení transakcie medzi promotérom a Kupujúcim  sa prostredníctvom Platformy vytvorí a poskytne Kupujúcemu aj Promotérovi platná faktúru s DPH EÚ za cenu služieb, ktorú Promotér získal za poskytovanie svojich služieb na základe informácií vyplnených Kupujúcimi a Promotéri vo svojom profile a fakturačnej stránke.

Za týmto účelom usporiadatelia súhlasia a oprávňujú spoločnosť Promobay, aby vo svojom mene a vo svojom mene vystavila platnú faktúru s DPH na úrovni EÚ, ktorú budú používať usporiadateľ a kupujúci na účely účtovania DPH medzi nimi. Promotéri aj kupujúci sú povinní prijať faktúru vytvorenú platformou, aby medzi nimi účtovali DPH.

Ak je kupujúci registrovaným platiteľom DPH v EÚ v inej krajine EÚ, ako je krajina prijímateľa, DPH sa nebude účtovať z ceny služieb a kupujúci a promotéri sú povinní použiť mechanizmus spätného účtovania na účtovanie DPH medzi nimi.

Kupujúci aj promotéri sú zodpovední výlučne za platbu dane z DPH v EÚ, za správu svojich daňových priznaní k DPH v EÚ a za všetky ďalšie povinnosti v oblasti DPH v EÚ vo vašej miestnej krajine a za miestne právne a daňové predpisy. Kupujúci a promotéri zaručujú a potvrdzujú, že sa budú brániť, odškodňovať a chrániť spoločnosť Promobay pred akýmikoľvek nárokmi, záväzkami, škodami, stratami a nákladmi, vrátane, okrem iného, ​​primeraných právnych a účtovných poplatkov, ktoré vzniknú z alebo akýmkoľvek spôsobom spojené s ich povinnosťami v oblasti DPH v EÚ.

Ostatné dane

Súhlasíte a chápete, že všetky zárobky, ktoré dostanete od Promobay, sú podriadené zákonom vo vašej krajine, teda jej právne a daňové predpisy. Spoločnosť Promobay nemôže a nebude vám poskytovať rady, ako by ste mali pokračovať v platení daní z príjmu.

Odporúčame vám vyhľadať odbornú radu v oblasti daňového práva a registrácie daní. Aj keď špecifiká daňových zákonov vašej krajiny sa môžu líšiť, existuje veľká šanca, že vaša vláda bude chcieť, aby ste priznali svoj príjem.

Ďalej rozumiete a súhlasíte s tým, že ste výhradne zodpovední za (i) určenie svojich uplatniteľných požiadaviek na podávanie správ o daniach a platbách, (ii) podanie správnych daňových priznaní a zaplatenie príslušných daní a (iii) určenie daní, ktoré by mali byť zahrnuté, a za vrátane daní, ktoré sa majú vyberať, alebo záväzkov týkajúcich sa príslušných daní v rámci vašich promočných služieb (s výnimkou DPH EÚ).

Kupujúci a promotéri zaručujú a potvrdzujú, že sa budú brániť, odškodňovať a chrániť spoločnosť Promobay pred akýmikoľvek nárokmi, záväzkami, škodami, stratami a nákladmi, vrátane, okrem iného, ​​primeraných právnych a účtovných poplatkov, ktoré vzniknú z alebo akýmkoľvek spôsobom spojené s ich daňovými povinnosťami.

Zmena platformy

Vyhradzujeme si právo, podľa nášho výhradného uváženia a kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pozmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzku platformy alebo ktorejkoľvek jej časti alebo uložiť nové obmedzenia týkajúce sa používania platformy.

Nie ste oprávnený požadovať akékoľvek nároky, škody, straty alebo náklady, ktoré ste mohli utrpieť v súvislosti s úpravou, pridaním, pozastavením alebo ukončením platformy alebo ktorejkoľvek jej časti alebo v súvislosti s používaním platformy.

Zmena podmienok

Promobay si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia a kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia tieto Podmienky zmeniť. Ak zmeníme tieto podmienky, nové podmienky vám budú sprístupnené na platforme alebo vás upozorníme e-mailom. Zmeny podmienok nadobudnú účinnosť v čase zverejnenia.

Ak budete naďalej pristupovať k platforme alebo ju používať podľa zmenených podmienok, bude to znamenať prijatie zmenených podmienok. Okrem toho, ak upravené podmienky obsahujú významné zmeny platné pre existujúcich členov (znížením vašich práv alebo zvýšením zodpovednosti), poskytneme vám upozornenie pred nadobudnutím účinnosti zmien.

Ak pre vás modifikované podmienky nie sú prijateľné, jedinou možnosťou je prestať používať platformu. Ak nezrušíte svoj členský účet, bude sa to považovať za prijatie zmien.

Tieto Podmienky alebo, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zmenili, upravené Podmienky, su platnými a účinnými na dobu neurčitú, kým ich vy alebo Promobay neukončíte.

Promobay môže okamžite, bez predchádzajúceho upozornenia, ukončiť tieto Podmienky, ak (i) ste materiálne porušili tieto Podmienky alebo naše pravidlá, vrátane, ale nielen, porušenia vašich záruk uvedených v týchto Podmienkach alebo porušenia ustanovení „Správanie používateľov“ v týchto Podmienkach, (ii) poskytli ste nepresné, podvodné, neaktuálne alebo neúplné informácie počas registrácie členského účtu, počas vykonania promočnej služby alebo neskôr, (iii) porušili ste príslušné zákony, nariadenia alebo práva tretích strán alebo (iv) spoločnosť Promobay verí v dobrej viere že takéto kroky sú primerane potrebné na ochranu bezpečnosti alebo majetku iných členov, spoločnosti Promobay alebo tretích strán, na účely predchádzania podvodom, posudzovania rizika, bezpečnosti alebo vyšetrovania.

Okrem toho môže spoločnosť Promobay deaktivovať alebo oneskoriť promočné služby alebo iný obsah člena, zrušiť akékoľvek čakajúce alebo potvrdené nákupy služieb, obmedziť používanie alebo prístup k vášmu členskému účtu a platforme alebo dočasne alebo natrvalo pozastaviť váš členský účet, ak (i) ste porušili tieto podmienky alebo naše pravidlá vrátane závažných a nemateriálnych porušení alebo (ii) spoločnosť Promobay verí v dobrej viere, že takéto kroky sú primerane potrebné na ochranu bezpečnosti alebo práv členov, spoločnosti Promobay alebo tretích strán, na účely predchádzania podvodom, na účely hodnotenia rizika, bezpečnosti alebo vyšetrovania.

Vylúčenie zodpovednosti

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že používate platformu, obsah Promobay, obsah členov alebo akékoľvek jeho časti výlučne na svoje vlastné riziko. Spoločnosť Promobay nemá povinnosť kontrolovať ani overovať žiadne z vyhlásení svojich členov a komunikáciu s vami a spoločnosť Promobay neposkytuje žiadne vyhlásenia a záruky, pokiaľ ide o vyhlásenia a interakcie členov s vami.

Promobay prevádzkuje a poskytuje platformu „tak, ako je“ bez akýchkoľvek záruk alebo vyhlásení, či už výslovných alebo predpokladaných. Okrem toho spoločnosť Promobay nezodpovedá za žiadne chyby platformy a neposkytuje záruku za kvalitu platformy. Spoločnosť Promobay výslovne neposkytuje žiadne záruky a vyhlásenia, že (I) platforma alebo jej časť (vrátane promočných služieb, členského obsahu a obsahu Promobay) bude poskytnutá včas, bez prerušenia a bez chýb; (ii) platforma a akákoľvek jej časť bude kompatibilná a bez akejkoľvek chyby bude pracovať s iným hardvérom, softvérom, systémami alebo údajmi; iii) chyby a chyby platformy alebo ktorejkoľvek jej časti budú riadne a včas odstránené.

Promobay nezodpovedá za vašu interakciu, komunikáciu, podnikanie a transakcie s ostatnými členmi alebo tretími stranami, ktoré sa uskutočnili alebo uzavreli prostredníctvom platformy alebo na nej. Akýkoľvek taký vzťah medzi vami a ostatnými používateľmi alebo tretími stranami, ktorý vznikol alebo sa uzavrel prostredníctvom platformy alebo na nej, vzniká výlučne medzi vami a týmito osobami. Spoločnosť Promobay nezodpovedá za kvalitu, množstvo, obchodovateľnosť, uspokojivú kvalitu, vhodnosť na konkrétny účel, potešenie alebo akékoľvek iné vlastnosti služieb zakúpených prostredníctvom platformy a súhlasíte a chápete, že nakupujete akékoľvek služby prostredníctvom alebo na platforme výlučne na vaše vlastné riziko a zodpovednosť. Ak je Promobay kedykoľvek právne zodpovedná za kvalitu, množstvo, obchodovateľnosť, uspokojivú kvalitu, vhodnosť na konkrétny účel, potešenie alebo akékoľvek iné vlastnosti služieb zakúpených prostredníctvom platformy alebo na nej, súhlasíte s tým, že nakupujú tieto služby tak, ako sú, a bez akejkoľvek záruky. V prípade, že spoločnosť Promobay je povinná poskytnúť vám zákonnú záruku podľa príslušnej jurisdikcie, v takom prípade vám poskytneme záruku iba v takom rozsahu a inak vylúčime akúkoľvek záruku.

Obmedzenie zodpovednosti

Súhlasíte a rozumiete, že Promobay nezodpovedá v maximálnom rozsahu povolenom zákonom za akýkoľvek prístup alebo použitie platformy, obsahu členov, obsahu Promobay, propagačných akcií alebo ich častí alebo akýchkoľvek nákupov služieb, ktoré prostredníctvom služby platformy alebo akékoľvek interakcie s inými používateľmi platformy, či už osobne alebo online.

Ani Promobay, ani žiadna iná strana zapojená do vytvárania, výroby alebo poskytovania platformy, obsahu členov alebo obsahu Promobay nebude zodpovedná za akékoľvek náhodné, špeciálne, exemplárne, represívne alebo následné škody (vrátane straty výnosov, straty zisku, straty údajov). alebo stratu dobrého mena, prerušenie služby, poškodenie počítača alebo zlyhanie systému alebo náklady na náhradné výrobky alebo služby alebo akékoľvek škody na zdraví alebo na zdraví alebo na emocionálnom utrpení, ktoré vzniknú v dôsledku prístupu k internetu, jeho používania a neschopnosti používať obsah členov alebo obsah Promobay alebo akákoľvek jeho časť alebo interakcie a komunikácia s ostatnými používateľmi platformy, obsah členov alebo obsah Promobay, či už na základe záruky, porušenia zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), zodpovednosti za produkt alebo iného právneho titulu, aj v prípadoch keď je to predvídateľné alebo ak by bola spoločnosť Promobay informovaná o možnosti takejto škody.

V prípade, že Promobay bude zodpovedať za akékoľvek škody podľa týchto podmienok alebo podľa zákonných záruk as výnimkou našej povinnosti vyplatiť zisk organizátorom v súlade s týmito podmienkami, v žiadnom prípade nebude celková zodpovednosť Promobay vyplývajúca z alebo v súvislosti s nimi s týmito podmienkami presahujú sumy, ktoré ste zaplatili Promobay v poplatkoch prostredníctvom platformy za 12-mesačné obdobie pred udalosťou, ktorá viedla k vzniku zodpovednosti alebo sume 100 EUR, ak takáto platba nebola vykonaná. Obmedzenie náhrady škody je základnou súčasťou vašej dohody so spoločnosťou Promobay a bude sa za každých okolností uplatňovať v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že prepustíte, obhajujete a odškodníte Promobay a jej pridružené a dcérske spoločnosti a ich úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a agentov za všetky straty, náklady (vrátane primeraných nákladov na právne zastupovanie a účtovné poplatky na základe úplného odškodnenia), výdavky, požiadavky alebo zodpovednosť, ktoré vznikajú v dôsledku alebo v súvislosti s nárokom tretej strany voči nám, ktorý sa týka vášho prístupu alebo vášho používania platformy a akejkoľvek jej časti alebo akéhokoľvek obsahu členov, ktorý uverejníte na platforme (vrátane, ak ste promotér, váších promočných služieb).

Ak ste kupujúcim, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Promobay nezodpovedá a zbavujete spoločnosť Promobay zodpovednosti vyplývajúcej z alebo v súvislosti s promočnými službami na platforme a informáciami poskytnutými promotérmi o ich promočných službách (vrátane akýchkoľvek promočných stránkach) a vaše použitie služieb zakúpených prostredníctvom platformy.

Celá dohoda

S výnimkou dokumentov, na ktoré sa odkazuje a ktoré sú zahrnuté v tomto dokumente alebo prostredníctvom ďalších pravidiel, pokynov, štandardov alebo podmienok konkrétneho produktu, funkcie, služby alebo ponuky spoločnosti Promobay, tieto podmienky obsahujú úplnú, výhradnú a úplnú dohodu medzi vami, spoločnosťou Promobay a ostatnými členmi, ktorá sa týka používanie platformy a ktorejkoľvek jej časti a nahrádza všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi vami, Promobay alebo inými členmi týkajúce sa používania platformy alebo ktorejkoľvek jej časti.

Žiadne partnerstvo

Nič v týchto podmienkach sa nesmie vykladať tak, že predstavuje partnerstvo, spoločný podnik, zamestnanecký alebo agentúrny vzťah medzi vami a spoločnosťou Promobay alebo medzi vami a akýmkoľvek iným členom. Ani vy, ani Promobay sa nemôžete navzájom spojiť. Spoločnosť Promobay je však zástupcom promotérov iba na obmedzené účely, pokiaľ ide o výber ich zárobkov od kupujúcich podľa týchto podmienok.

Prideľovanie

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Promobay nemôžete postúpiť alebo iným spôsobom prevádzať tieto podmienky. Akýkoľvek pokus o pridelenie alebo prevod týchto podmienok bez takéhoto súhlasu bude neplatný a nebude mať žiadny účinok. Promobay môže postúpiť alebo previesť tieto Podmienky na základe vlastného uváženia a bez obmedzenia. S výhradou vyššie uvedeného sa tieto podmienky zaväzujú a nadobúdajú účinnosť v prospech strán, ich nástupcov a povolených postupníkov.

Žiadne zrieknutie sa

Neschopnosť spoločnosti Promobay vymáhať akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto podmienok nebude predstavovať zrieknutie sa budúceho vymáhania tohto práva alebo ustanovenia. Zrieknutie sa akéhokoľvek práva alebo ustanovenia bude účinné, iba ak to bude v písomnej forme a podpísané riadne oprávneným zástupcom Promobay.

Oddelenie

Ak ktorýkoľvek súd alebo správny orgán príslušnej jurisdikcie zistí, že ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok (alebo jeho časť) je neplatné, nevymáhateľné alebo nezákonné, toto ustanovenie je v rozsahu takejto nezákonnosti, neplatnosti alebo nevymáhateľnosti neúčinné, ale ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti.

Oznámenia

Akékoľvek oznámenie, ktoré nám pošlete, musí byť odoslané prostredníctvom e-mailovej adresy support@Promobay.com. Akékoľvek oznámenie, ktoré vám pošleme, bude zaslané e-mailom na e-mailovú adresu vášho účtu členov.

Rozhodné právo, jurisdikcia

Tieto Podmienky sa budú riadiť zákonmi Slovenskej Republiky. Vy a Promobay rozumiete a súhlasíte s tým, že súdy Slovenska majú výlučnú jurisdikciu na vyriešenie akéhokoľvek sporu alebo nároku, ktorý vznikne z týchto podmienok alebo ich predmetu alebo formy (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov) alebo v súvislosti s nimi.

Tieto podmienky sú platné a účinné od 1. augusta 2017.