Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Promobay

POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA, ABY SA VYSVETLILI AKO ZÍSKAVAME, POUŽÍVAJTE, SPRACUJEME A ZVEREJŇUJEME VÁŠ INFORMÁCIU NA PLATFORME.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 1. augusta 2017.

Kľúčové výrazy

Tieto zásady ochrany osobných údajov podliehajú Zmluvným podmienkam. Pokiaľ nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov stanovené inak, pojmy použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v Zmluvných podmienkach.

Keď sa odvolávame na Promobay, my alebo my máme na mysli spoločnosť Promobay sro so sídlom Staré Grunty 18, 831 04 Bratislava, Slovensko, BID: 50 188 500, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, registračné číslo: 109674 / B.

Používaním a prístupom k našej platforme súhlasíte s týmito zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s naším používaním a spracovaním vašich informácií, vrátane osobných údajov, na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Tieto výrazy budú mať nasledujúci význam:

„Agregované údaje“ sú akékoľvek pseudonymizované a anonymizované informácie o všetkých používateľoch našej platformy alebo o niektorých používateľoch našej platformy, ktoré nemožno priradiť konkrétnemu jednotlivému používateľovi.

„Osobné údaje“ znamenajú informácie (ktoré môžu obsahovať citlivé informácie) týkajúce sa identifikovaného alebo identifikovateľného jednotlivého používateľa, ktoré možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na tieto informácie, ktoré získajú Promobay v súvislosti s používaním Plošina.

„Tretia strana“ znamená spoločnosti, osoby alebo iné subjekty, ktoré nie sú spoločnosťou Promobay, vy alebo jej pridružené spoločnosti.

Aké informácie o vás spoločnosť Promobay zhromažďuje

Informácie, ktoré nám poskytnete:

Zhromažďujeme a spracovávame informácie:

 • vo svojom účte členov, ktorý ste nám poskytli pri registrácii do účtu členov a pri občasnej aktualizácii týchto informácií, ako sú vaše meno, priezvisko, e-mailová adresa, profilová fotka, dátum narodenia a iné;
 • vo svojom profile a fakturačnom účte, ktorý ste nám poskytli o svojom profile a obchodných a firemných informáciách, ako je vaša adresa, identifikačné číslo firmy, telefónne číslo a ďalšie;
 • vo svojom platobnom účte, ktorý ste nám poskytli, napríklad informácie o bankovom účte a / alebo kreditnej karte na spracovanie platieb u nás;
 • z vašich komunikácií v rámci platformy s nami alebo s inými členmi, ako sú vaše správy, komentáre a iné formy komunikácie v rámci platformy;
 • od vašich záznamov do polí a formulárov v rámci platformy, ako sú vyhľadávacie dopyty, príspevky vo fóre, propagácie, prieskumy a ďalšie funkcie platformy.

Informácie, ktoré zhromažďujeme z vášho používania platformy:

 • Keď používate platformu a jej funkcie, zhromažďujeme informácie o tom, ako platformu používate, napr informácie o vašich interakciách s platformou a jej funkciách, ako sú napríklad zobrazené stránky, obsah, zoznamy, vyhľadávacie dotazy a ďalšie interakcie s platformou;
 • informácie o polohe zo zariadenia, ktoré používate na prístup k platforme. Okrem presnejších informácií o polohe používame na určenie vašich všeobecných informácií o polohe rôzne nástroje;
 • protokolové údaje zo zariadenia, ktoré používate na prístup k platforme, ako je vaša IP adresa, čas prístupu, aplikácie, ktoré používate na prístup k platforme (tj prehliadač), hardvérové ​​a softvérové ​​informácie a ďalšie podobné informácie;
 • informácie o transakciách týkajúce sa všetkých transakcií uskutočnených prostredníctvom platformy vrátane transakcií uskutočňovaných prostredníctvom platobného systému tretej strany;
 • informácie získané z cookies a podobných technológií (ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách pre cookies).

Informácie, ktoré zhromažďujeme od tretích strán:

 • Zhromažďujeme tiež informácie o vás od tretích strán a tieto informácie môžeme spojiť s informáciami, ktoré o vás máme, napríklad informácie zo služieb a webových stránok tretích strán, ktoré sú verejne dostupné a / alebo ktoré ste prepojili alebo prepojili s platformou, napríklad Instagram, informácie o profile Facebook;
 • informácie poskytnuté ostatnými členmi vo vašom profile ako súčasť nášho systému hodnotenia a kontroly;
 • informácie z iných zdrojov, ktoré môžeme zhromažďovať v rozsahu povolenom platným zákonom.

Ako používame informácie, ktoré ste nám poskytli a ktoré zhromažďujeme

 • Vo všeobecnosti používame, spracúvame a ukladáme informácie vrátane osobných údajov, ktoré ste nám poskytli a ktoré zhromažďujeme
 • umožnia vám prístup a používanie platformy;
 • umožnia vám s nami komunikovať a umožniť našu komunikáciu s vami, napríklad zasielanie upozornení, správ, upomienok a iných foriem komunikácie v rámci platformy a inak (tj e-mailové správy);
 • umožnia vám komunikovať s ostatnými členmi vrátane všetkej komunikácie týkajúcej sa výpisov a nákupu a poskytovania služieb;
 • Umožnia vám prevádzkovať, chrániť, zlepšovať a optimalizovať platformu, jej vlastnosti, užívateľskú skúsenosť a poskytovať zákaznícku podporu;
 • Umožnia vám udržiavať dôveryhodné a bezpečné prostredie na platforme a predchádzať akýmkoľvek skutočným alebo potenciálnym podvodom, zneužitiu alebo inej škodlivej činnosti, vyšetrovaniu a posudzovaniu rizika, overovať vaše informácie o zozname a ďalšie informácie o vás, presadzovať všetky naše podmienky a zásady ochrany osobných údajov a ďalšie podobné činnosti, ktoré môžeme urobiť bez toho, aby sme vás upovedomili;
 • Umožnia nám posielať vám marketingové, reklamné a propagačné správy a informácie, ktoré by vás mohli zaujímať o nás, našich službách a službách našich pridružených spoločností. Odber týchto správ môžete kedykoľvek zrušiť;
 • Umožnia nám spravovať programy sprostredkovania, odmeny, prieskumy, lotérie, súťaže alebo iné propagačné činnosti alebo udalosti sponzorované alebo spravované spoločnosťou Promobay alebo našimi obchodnými partnermi z tretích strán;
 • Umožnia nám dodržiavať naše zákonné povinnosti, riešiť akékoľvek spory, ktoré môžeme mať s ktorýmkoľvek z našich používateľov, a vynucovať naše dohody s tretími stranami.

Môžeme tiež spracovať, skontrolovať, preveriť a / alebo analyzovať vašu komunikáciu s nami a ostatnými členmi na účely predchádzania podvodom, posudzovania rizika, dodržiavania právnych predpisov, vyšetrovania, vývoja produktov, výskumu a podpory zákazníkov a iné podobné účely. Súhlasíte a súhlasíte s tým, že za týmto účelom môžeme spracovať, skontrolovať, skenovať a / alebo analyzovať vašu komunikáciu s nami a ostatnými členmi.

Niektoré informácie vrátane vašich osobných údajov môžeme zverejniť aj na verejne dostupných častiach platformy, kde sú viditeľné pre iného člena alebo širokú verejnosť, ako napríklad niektoré informácie vo vašom verejnom profile alebo ako súčasť vašich propagačných informácií.

Môžeme tiež zdieľať alebo zverejňovať niektoré informácie vrátane vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli a ktoré zhromažďujeme tretím stranám, napríklad

Propagačná akcia, ktorú ste si kúpili: Aby sme dokončili transakciu medzi kupujúcimi a promotérmi, prevádzame príslušné informácie medzi týmito dvoma stranami. Môže to zahŕňať vaše meno, kontaktné údaje, podrobnosti o spoločnosti a ďalšie.

Poskytovatelia služieb tretích strán: Poskytovatelia služieb môžeme použiť na spracovanie informácií vrátane vašich osobných údajov v našom mene. Toto spracovanie je na niekoľko účelov, vrátane napríklad odoslania marketingového materiálu. Poskytovatelia služieb tretích strán sú viazaní doložkami o mlčanlivosti a nie sú oprávnení používať vaše informácie na iné účely.

Poskytovatelia platieb a (iné) finančné inštitúcie: Možno budeme musieť zdieľať určité informácie s poskytovateľom platobných služieb a príslušnou finančnou inštitúciou, aby sme mohli spracovať platby od vás a od vás. Ďalej môžeme zdieľať informácie s príslušnými finančnými inštitúciami, ak to považujeme za nevyhnutne potrebné na účely zisťovania a prevencie podvodov.

Príslušné orgány: Informácie poskytujeme orgánom činným v trestnom konaní, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo je to nevyhnutne potrebné na predchádzanie trestným činom a podvodom, ich odhaľovanie alebo stíhanie. Možno budeme musieť ďalej sprístupniť informácie príslušným orgánom, aby sme chránili a hájili naše práva alebo vlastnosti alebo práva a vlastnosti našich obchodných partnerov.

Môžeme tiež zdieľať súhrnné údaje a informácie, ktoré neumožňujú identifikáciu osôb, na účely analýzy priemyslu a trhu, demografického profilovania, marketingu a reklamy a na iné obchodné účely.

Právny základ pre naše použitie vašich informácií

Keď spracovávame informácie o vás vrátane vašich osobných údajov, robíme tak na nasledujúcom právnom základe:

Plnenie zmluvy: Použitie vašich informácií môže byť potrebné na splnenie zmluvy, ktorú máte s nami. Napríklad, ak používate našu platformu na nákup propagácie, použijeme vaše informácie na splnenie našich záväzkov (ako je uvedené v našich zmluvných podmienkach), aby sme vám poskytli platformu na dokončenie a správu tejto transakcie na základe zmluvy. ktoré máme s vami.

Oprávnené záujmy: Vaše informácie môžeme použiť na naše oprávnené záujmy, napríklad na to, aby sme vám poskytli najlepší vhodný obsah webovej stránky, e-maily a informačné bulletiny, aby sme vylepšili a propagovali naše produkty a služby a obsah na našej platforme a na administratívne účely, odhaľovanie podvodov a právne účely.

Súhlas: Spoliehame sa na váš súhlas s používaním vašich informácií vrátane osobných údajov na účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov počas trvania vášho členského účtu. Súhlas so spracovaním vašich informácií môžete kedykoľvek odvolať písomnou formou na vyššie uvedenú adresu spoločnosti alebo na e-mailovú adresu uvedenú nižšie.

Zachovanie vašich osobných údajov

Niektoré informácie, ktoré nám poskytnete na stránke profilu vášho členského účtu, môžu byť osobné údaje. Osobné údaje sú poskytované bezplatne a vy ste zodpovední za ich udržiavanie presných, pravdivých a úplných. Tieto informácie môžete skontrolovať, aktualizovať alebo odstrániť vo svojom členskom účte tak, že sa prihlásite do svojho členského účtu a skontrolujete nastavenia a profil svojho účtu.

Ak zakážete svoj členský účet, uvedomte si, že informácie, ktoré zdieľate s ostatnými (napríklad recenzie alebo príspevky do fóra), môžu byť na platforme naďalej verejne viditeľné v spojení s vaším menom, a to aj po deaktivácii vášho členského účtu.

Vždy máte právo skontrolovať informácie, ktoré o vás uchovávame. Prehľad svojich osobných údajov môžete vyžiadať e-mailom na nižšie uvedenú e-mailovú adresu. Do predmetu správy napíšte „Vyžiadajte si osobné informácie“, aby ste veci trochu urýchlili.

Môžete nás tiež kontaktovať, ak si myslíte, že informácie, ktoré máme pre vás, sú nesprávne, ak sa domnievate, že už viac nie sme oprávnení používať vaše osobné údaje, alebo ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spôsobu použitia vašich osobných údajov alebo o tom

Zásady ochrany osobných údajov. Pošlite nám e-mail alebo napíšte nám pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie. Vašu žiadosť vybavíme v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov na Slovensku alebo v EÚ.

Prenos vašich osobných údajov

Naša platforma je prevádzkovaná prostredníctvom internetu, takže môžeme prenášať, ukladať, používať a spracovávať vaše informácie vrátane akýchkoľvek osobných údajov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) vrátane Spojených štátov a prípadne ďalších krajín. Používaním platformy súhlasíte s prenosom vašich osobných údajov do týchto krajín. Upozorňujeme, že zákony sa v jednotlivých jurisdikciách líšia, a preto zákony a nariadenia týkajúce sa ochrany súkromia a údajov, ktoré sa vzťahujú na miesta, kde sa vaše informácie prenášajú alebo ukladajú, používajú alebo spracúvajú, sa môžu líšiť od zákonov a predpisov platných pre miesto bydliska.

Osobné údaje detí

Platforma, ktorú poskytuje Promobay, nie je zameraná na deti mladšie ako 18 rokov. Používanie ktorejkoľvek z našich služieb je povolené iba s platným súhlasom rodiča alebo opatrovníka. Ak dostaneme informácie od osoby mladšej ako 18 rokov, vyhradzujeme si právo ich vymazať.

zabezpečenia

Neustále implementujeme a aktualizujeme administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia, aby sme chránili vaše informácie pred neoprávneným prístupom, stratou, zničením alebo pozmenením. Internet však nie je stopercentne zabezpečeným prostredím, takže nemôžeme zaručiť bezpečnosť prenosu alebo uchovávania vašich informácií.

Práva obyvateľov EÚ

Ak máte trvalý pobyt v EÚ, tieto práva vám udeľujú príslušné právne predpisy o ochrane údajov.

Kópie vašich osobných údajov, ktoré máme v držbe, si môžete vyžiadať písomne ​​alebo v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte (právo na prenosnosť údajov) v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane údajov. Kópiu osobných údajov, ktoré máme v držbe, poskytneme vám alebo vášmu určenému kontrolórovi čo najskôr, v každom prípade nie neskôr ako 30 dní po prijatí platnej písomnej žiadosti.

Môžete tiež požiadať o vymazanie a obmedzenie spracovania vašich osobných údajov a namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu údajov. Do 30 dní od vašej platnej žiadosti vás upozorníme na príslušné kroky.

Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré im poskytujú tretie strany, v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a na ich preskúmanie.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane údajov.

Spracovanie vašej žiadosti podľa tohto oddielu môže byť odôvodnené, pokiaľ nie je v príslušných právnych predpisoch o ochrane údajov výslovne uvedené inak.

Môžeme požadovať dôkaz totožnosti na overenie vašich požiadaviek podľa tejto časti.

Žiadosti v tejto časti by sa mali adresovať na uvedenú adresu spoločnosti.

Zmena podmienok

Promobay si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa predchádzajúceho uváženia zmeniť tieto Zásady ochrany osobných údajov. Ak zmeníme tieto zásady ochrany osobných údajov, nové pravidlá ochrany osobných údajov vám budú sprístupnené na platforme alebo vám prostredníctvom e-mailu poskytneme upozornenie. Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov budú účinné v čase uverejnenia.  

Ak budete naďalej pristupovať k platforme alebo ju používať podľa upravených zásad ochrany osobných údajov, bude to predstavovať prijatie upravených zásad ochrany osobných údajov. Okrem toho, ak upravené zásady ochrany osobných údajov obsahujú významné zmeny platné pre existujúcich členov (znížením vašich práv alebo zvýšením zodpovednosti), poskytneme vám oznámenie pred nadobudnutím účinnosti zmien.

Ak pre vás nie sú prijateľné zmenené zásady ochrany osobných údajov, jedinou možnosťou je prestať používať platformu. Ak nezrušíte svoj členský účet, bude sa to považovať za prijatie zmien.

Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek návrhy alebo pripomienky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, pošlite e-mail na adresu promobay@promobay.com a my sa vám ozveme.